ލިޔުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް
މާކަނޑުތައް ހުރަސްކޮށް އުދުހޭ ހޭނަކަތު ދޫނިތައް Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
އަންގާރަ, 21 އޮކްޓޯބަރ 2014 06:08

އިންޑިއާގެ މައިސޯރުގައި ޗާލްސް އެނޑަރސަން ދެއްވި ދަރުސެއް

އަޙްމަދް ސަމީރު ޢަލީ
"އަޅުގަނޑަކީ ފާއިތުވި ސައްބީހަކަށް އަހަރު، ވަޒަނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމުގައި ބަލައިގެން އުޅެމުން އަންނަ އިނގިރޭސިއަކީމެވެ. ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ މި އިންޑިޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގައިވާ ކުދި ރަށްތަކަކުން ގެތިފައިވާ އަތޮޅުތަކެކެވެ. އަޅުގަނޑު ވަޒަންވެރިވެ ދިރިއުޅޭ މާލެއަކީ ވެރިރަށެވެ. ހަގީގަތުގައި މިތާ، މައިސޯރުގައި މިހެން ތިބޭއިރު ނިއު ޑެލްހީއަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރާއްޖެއާއި މާ ކައިރިވާނެއެވެ!
 
އޭރުގެ ފަތްފުށްތަކުން.... (94) Print E-mail
ދުޅަހެއުކަމާއި ޞިއްޙަތު - ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު
އަންގާރަ, 21 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:05

ދުންފަތުގެ إِسْتِعمَالُ

الأمير موسى محمد ديدى

އަލްއަމީރު މޫސާ މުޙައްމަދު ދީދީ (ނުވަތަ އަންނަބީލް މޫސާ މުޙައްމަދު ދީދީ) – ރަޙިމަހުﷲ- އަކީ، ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖައްލާއެއް ނެރުއްވީ އެމަނިކުފާނެވެ. އެއީ އަތުން ލިޔެގެން [ހުޅެވިހަނދު] ގެ ނަމުގައި މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރުއްވި މަޖައްލާ އެކެވެ. އޭގެ ފަހުން [ނަޔާޚިޔާލު] ކިޔާ މަޖައްލާއެއްވެސް ނެރުއްވިއެވެ. [އަލްއިޞްލާޙް]، [އައްރަފީޤު] ފަދަ މަޖައްލާތަކަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ލިޔުއްވައިފައެވެ. 
 
އެމަނިކުފާނު އަދާކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު މަޤާމުތަކުގެތެރޭގައި ވަޒީރުލް މަޢާރިފުގެ ނާއިބުކަމާއި މަދްރަސަތުލް މަޖީދިއްޔާގެ ނާޒިރުކަމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ހިމެނެއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ، އުރުދޫ ބަހާއި އިނގިރޭސި ބަސް ދެނެވަޑައިގަނެއެވެ. 
 
 
އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ވަތަން Print E-mail
ޢާއްމުބައި - ފިލްމާއި މިއުޒިކު
އަންގާރަ, 21 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:01

ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ގ.މަންޒިލް
'އައިމެރޭ ޕިޔާރީ ވަތަން' (އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ވަތަނާއެވެ!) އަކީ ފިލްމް 'ކާބުލިވާލޭ' (1961) ގެ ލަވައެކެވެ. ގިނަ ނާގިދުންގެ ނަޒަރުގައި މިލަވަޔަކީ  ވަތަނީ ލޯބީގެ މައުޟޫއުގެމައްޗަށް ލިޔެވިފައިވާ އެންމެރީތި ހިންދީ ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލަވައެކެވެ. ލަވައިގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ވަތަނާ ދުރުގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ކާބުލުގެ މީހާގެ (ކާބުލިވާލޭ) ހިތުތެރޭގައި ހިނގާ ވަތަނީ ލޯބީގެ އިހުސާސުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާގެ އަބުރާއި އިއްޒަތް އަދި ޝަރަފާއި ކަރާމަތް ގުޅިފައިވަނީ އޭނާގެ ވަތަނާއިކަމެވެ. އަބަދުވެސް އޭނާ، އޭނާގެ ވަތަންމަތީން، ހަނދާކޮށް އަދަބު އިހުތިރާމު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަވާހަކައެވެ. އާދެ! ވަތަނާއި ދުރުގައި އުޅެންޖެހިފައިވިޔަސް، ވަތަންގެ އިއްޒަތާ ޝަރަފަށް ގެއްލުންވާކަހަލަ ކަންތައްތައްކުރުމުން ދުރުހެލިވެ އަބަދުވެސް ވަތަނަށް ވަފާދާރު ވަތަންގެ ޝަރަފު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރާމީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާހަކައެވެ. މިލަވަ ދިވެހި ތަރުޖަމާއާއެކު އަޑުއައްސަވާލައްވަން މިގުޅުމަށް ފިއްތަވާލައްވާށެވެ.
https://www.youtube.com/watch?v=6nmhQe9MDTk
----------------------------------------------

އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ވަތަނާއެވެ، އަހަރެންގެ ގެއްލިފައިވާ ގުލްޒާރެވެ!
އަހަރެންގެ ހިތް ކަލާއަށްޓަކައި ގުރުބާން ކުރަމެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތުގެ އެދުމަކީ ކަލާއެވެ.
އަހަރެންގެ އަބުރާއި އިއްޒަތަކީވެސް ކަލާއެވެ.
ކަލާއަކީ އަހަރެންގެ ފުރާނައެވެ.

ކަލާގެ ބިމުގައި ދަތުރުކޮށްދާ ވައިރޯޅިއަށް އަހަރެން ސަލާންކޮށް އަދަބު އިހުތިރާމުއަދާކުރަމެވެ.
އެދުލުން ކަލާގެނަންގަތް ކޮންމެ ދުލެއްގައި އަހަރެންބޮސްދޭނަމެވެ.
އެންމެރީތި ފަތިހުގެ މަންޒަރުތަކާއި ކުލަކުލައިންފުރިގެންވާ ރަންގީނު ހަވީރުގެ މަންޒަރުތައް ލިބިފައިވަނީކަލާއަށެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތް ކަލާއަށްޓަކާ ގުރުބާން ކުރަމެވެ.

ބައެއްފަހަރު މަންމަގެހިތްހެން ކަލާއައިސް އަހަރެންގެ މޭގައި ތަތްކޮށްލައެވެ.
އަދި އަނެއްބައިފަހަރު އަހަރެންގެ ހިތަށް ކަލާފެންނަނީ އަހަރެންގެ ކުޑަކުޑަ އަންހެންދަރިފުޅު ހެންނެވެ.
ކަލާހަނދާންވިވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުގެވޭން އިތުރުވެއެވެ.

ކަލާގެ ބިން ދޫކޮށް އަހަރެން މިވަނީ އަމިއްލަގެދޮރާއި ވަރަށްދުރުގައެވެ.
އެއިން ކަލާގެ ޖައުހަރު އެކުލެވި އުފެދިގެންވީ ހުރިހާ ޒައްރެއް ހެކިކޮށް ބުނަމެވެ.
އަހަރެންގެ އެދުމަކީ އަހަރެންއުފަންވި ބިމުގައި އަހަރެން އެންމެފަހު ނޭވާލައި ނިމިދިޔުމަށެވެ.

އަހަރެން، އަހަރެންގެ ހިތް، ކަލާއަށްޓަކައި ގުރުބާން ކުރަމެވެ.
އަހަރެންގެ ލޯބިވާ ވަތަނާއެވެ. އަހަރެންގެ ގެއްލިފައިވާ މާބަގީޗާއެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތް ކަލާއަށްޓަކައި ގުރުބާން ކުރަމެވެ.
---------------------------------
 
ފެނަކައިގެ ލަވަ Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ބަހާއި އަދަބު - ވަޒަންބަހުރުވަ
ހޯމަ, 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:17

ވަޒަން: ޤައުމަށް އައި މިނިވަން ނޫރާނީ..
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ކުރެވޭ އުއްމީދު ތަކާ  މެދުގައި  އިތުބާރު ޔަގީނުން  ވެސް  ލިބުނީ
       ކުރި ވަޢުދެއް މާގިނަ ދުވަހެއްނުވެ،   ފުދުމުން މި ޙަޤީޤަތް ހާމަ ވަނީ

ގިނަ ބަޔަކަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެން، ރަށުގައިހުރި ޚިދްމަތް ރަނގަޅުވެގެން
       ފެނަކައިގެ މަސައްކަތް  އަގުކުރަމުން ހުރިހައި އަތޮޅެއް ހިނިތުން ވެލަނީ
 
މިހިރީ، ޤުދުރަތުން ކަންހިންމަވާ ގޮތެވެ. Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ބަހާއި އަދަބު - އަދަބިއްޔާތު
ހޯމަ, 20 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:00

ޙުސައިން ޝާކިރު
އަލްމަރުޙޫމް ހޯޑިން އާދަމް ކަލޭފާނަކީ ގަލޮޅު އަވަށު މުދިމެކެވެ. ނަކަތްތެރި ބޭސްފަންޑިތަ ދެނެލައްވާ ދީންވެރި  އެދުރު ބޭކަލެކެވެ. ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި ބޭނުން ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުނަން ކެރޭވަރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ބޭކަލެކެވެ. ހިތްހެޔޮ އޯގާތެރި ރަޙުމަތްތެރިއެކެވެ. މުހުތާދު ޖެހިގެން ދާމީހުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދެއްވި ދަރުމަވެރިއެކެވެ. މިއަދު ދުނިޔޭގައި ހޯޑިން އާދަމް ކަލޭފާނުގެ ކާފަދަރިންނާއި މުނިކާފަދަރިން އެބަތިއްބެވިއެވެ.
 
ސާހިބާ (42) Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ބަހާއި އަދަބު - ވާހަކަ
އާދީއްތަ, 19 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:00

ފާޠިމަތު ނަހުލާ
(16 އޮކުޓޫބަރު 2014 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހު ޝާއިޢުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ)

ފިޔާޒާ ދެރަވެފައި އެހެން ބުނުމުން ފަހުމީ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

[ފައިސާއާ ދޭތެރޭ އައިންތު ވިސްނާނެ ކަމެއް ނެތް.
އަހަރެން އަތުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ފައިސާއަކީ އައިންތުގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ހީކޮށްލާ.... ކޮންތާކަށް ދާހިތްވަނީ؟] ފަހުމީ އިނީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ.

[މާބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އިންޑިއާއަށް ޖައްސާލިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ....] ފިޔާޒާ ބުނެލިއެވެ.
 
الحكمة Print E-mail
ކިޔުންތެރިން ދެކޭގޮތް: / 1
ދެރަވަރަށް ރަނގަޅު 
ބަހާއި އަދަބު - އަދަބިއްޔާތު
އާދީއްތަ, 19 އޮކްޓޯބަރ 2014 00:00

އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
حكمة އާއި  مثل ގެ މަފްހޫމު ދެނެގަތުމުގެ ކުރިން ޢަރަބި ބަހުގައި حكمةއަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަން އެބަ ޖެހެއެވެ. ބަހަވީ މާނައަށް ބަލާ އިރު حكمةގައި  މަޝްހޫރު ތިން މާނައެއް ވެއެވެ. އެއީ:

1-    ޢިލްމު : ޢަރަބި ބަހުގައި ބުނަނީ : حَكُمَ فلانٌ حُكْما وحِكْمةً ، إذا صار حكيما .  މިހެންވެ،  ޢިލްމުވެރިންނަށް ޙަކީމުންނޭ ކިޔެއެވެ.
 


ޞަފްޙާ 1 ■ ޖުމްލަ ޞަފްޙާގެ ޢަދަދު 323
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

މި ވަގުތު އޮންލައިންގައި

 117 ކިޔުންތެރިން 

ބަސްފޮތުން

ހަންޑިކުންނާރު ނ. ވިނައިގެ ބާވަތެއް. މިއީ، ހެލެނބެލިފަތާ ވައްތަރުގޮތަކަށް ފަތްހުންނަ ތިރިކޮށްހެދޭ ވިނައެކެވެ. މީގައި ކުދިކުދި އޮށްތަކެއް އަޅައެވެ.
ލިޔުންތައް ކިޔައިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު : 5060388

އެންމެފަހުގެ ޚިޔާލުތައް